VOORWAARDEN DANSSCHOOL 2018/2019
Bij inschrijving:
– Koppels krijgen voorrang op inschrijving! Heb je geen partner probeer zelf ook actief te zoeken naar een danspartner. Indien je deze niet kan vinden kan je natuurlijk wel inschrijven echter we kunnen niet je inschrijving garanderen wanneer er een zeer ongelijke verhouding man/vrouw ontstaat.
– U kunt uw inschrijving uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus nog annuleren. Deze annulering dient schriftelijk bij ons ingediend te worden.
-We stellen het op prijs dat je je tijdig schriftelijk afmeld wanneer je besluit niet verder te gaan
met dansen in een volgende cursus. Doe dit dan het liefst in de laatste week van de lopende cursus waarvoor je je hebt aangemeld. Dit zodat wij voor het volgende seizoen een juiste groepsindeling kunnen maken. Inschrijving verloopt NIET meer stilzwijgend door dit mag ook niet meer maar we zouden het op prijs stellen als een ieder zich netjes afmeld wanneer ze besluiten te stoppen. Het gebeurd nog regelmatig dat cursisten deelnemen en dan ineens niet meer komen en ook niets meer laten horen, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn. Wij zijn dan wel van jouw komst uitgegaan en een groepsindeling gemaakt op basis van jouw aanwezigheid.

Betaling van het lesgeld:
– Na inschrijving dient de betaling zo spoedig mogelijk uiterlijk 14 dgn na de eerste les voldaan te worden.
Dit kan via de bank betaald worden of per ideal via de ontvangen link
– Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven.
-Indien teveel betaald of ivm ziekte tegoed dan storten wij niet terug u heeft dan een tegoed op de volgende cursus.

Uniek bij onze dansschool:
Het is mogelijk om naast Salsa onbeperkt ook Bachata Dominican/Fusion onbeperkt te dansen!
Als cursist kan je dan alle lessen volgen in jouw dansstijl op de diverse locaties.
Voor het onbeperkte tarief rekenen wij € 40,- extra bovenop de basisprijs van de cursus.
Bijvoorbeeld:
Salsa 1x per week cursus 8 wkn: € 80,- onbeperkt tarief € 120,-
Bachata Dominican/Fusion Heerenveen 1x per week cursus 8 wkn: € 65,- onbeperkt tarief € 105,-

Kortingen:

– Wij geven korting aan studenten en minima – € 10,- op een cursus (op vertoon van studentenpas of ander bewijs wanneer de organisatie hierom vraagt)
– Wij bieden geen combinatiekortingen meer aan wanneer meerdere cursussen worden gevolgd/afgenomen.

Afmelden les en/of cursus:
Graag bij de docent melden wanneer je in het blok afwezig bent bij lessen. Zo help je mee om zorg te dragen voor een goede man/vrouw verhouding tijdens de lessen. De docent verwerkt dit dan in zijn of haar administratie.
– Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaart u niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen. Salseromboka Dancing Centre biedt wel de mogelijkheid dat u voorafgaande aan een nieuwe cursus of gelijk bij de startdaarvan kan aangeven of u in de komende 10 weken enkele weken afwezig zal zijn door vakantie o.i.d. In overleg kunnen we dan afspreken dat er alleen voor de aanwezige lessen betaald wordt. Dit is wel afhankelijk van de reden en zullen wij niet in alle gevallen toestaan! Bij langdurige ziekte (aantal weken/lessen) altijd schriftelijk afmelden zodat de lessen op dat moment on hold worden gezet en er mogelijk een tegoed overblijft voor een volgende cursus.
– Indien een cursus door Salseromboka Dancing Centre wordt geannuleerd worden de kosten van de geannuleerde lessen geretourneerd per bank/giro of houdt men een tegoed voor een volgende cursus of wordt dit verrekend met een eventueel ander te volgen cursus.
– Salseromboka behoudt zich het recht voor om op het laatste moment een les te annuleren als blijkt dat er 4 of minder cursisten voor de les komen opdagen. Cursisten die regelmatig vanuit een andere locatie meedansen worden dan NIET meegeteld.
– Een annulering kan u per e-mail doorgeven en verzenden naar info@salseromboka.nl U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende e-mail door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

Ziekte:
– Indien u om medische redenen de cursus niet (langer) kunt volgen worden de lessen vooruitgeschoven naar het volgend seizoen. Deze melding kan niet geschieden met terugwerkende kracht en is alleen geldig vanaf datum van de melding. U dient dit in per email en er kan een doktersverklaring gevraagd worden.
– Bij plotseling langdurig uitvallen bij ziekte of ongeval van de dansleraar/lerares wordt getracht een vervangende docent te zoeken voor de lessen. Wanneer SalseroMboka niet directe vervanging kan regelen kan het zijn dat lessen uitvallen gedurende het cursus seizoen. De dansschool acht zich niet aansprakelijk voor het terugbetalen van deze uitvallende lessen. Dit geldt in uitzonderlijke situaties bij langdurig ziekte of ongeval.

Tijdens de danslessen:
– SalseroMboka Dancing Centre streeft naar een gelijke bezetting man/vrouw. Door cursisten van hetzelfde of een hoger niveau in de gelegenheid te stellen extra in te vallen streven wij naar een gelijke man/vrouw verhouding. Wij kunnen echter geen volledig gelijke bezetting garanderen en heeft een cursist(e) die zich zonder partner inschrijft het risico dat er niet de volledige les met een partner gedanst kan worden.
– Indien u wilt wisselen van dag/tijd/niveau dan kunt u contact opnemen met uw dansdocent per mail of telefoon. De dansdocent bepaald of wijziging mogelijk is.
– Doorstromen naar een ander niveau is niet automatisch na het volgen van één cursus. Dit is altijd in overleg met de dansdocent. De docent bepaald na iedere cursus in welke groep de cursist wordt ingedeeld. Het kan soms zijn dat groepsgenoten doorstromen en een cursist in een andere groep wordt ingedeeld. Wanneer u het niet eens bent met deze indeling kunt u de dansdocent daar persoonlijk op aanspreken. Dit kan door de docent na de les even apart te nemen of te bellen zodat een overleg kan plaatsvinden.
– Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in dezelfde week en mogelijk op een andere locatie. U dient zich dan vooraf wel te hebben afgemeld voor de les. De inhaalles dient u uiterlijk 2 werkdagen voor de dag dat u de les wilt inhalen telefonisch aan ons door te geven. Indien er bij het inhalen een zeer ongelijke man/vrouw verhouding ontstaat dan kan het inhalen alsnog worden geweigerd.
– SalseroMboka biedt een universeel lesprogramma.  bv. Les 2 in Leeuwarden is in principe hetzelfde als les 2 in Heerenveen. Toch kan het voorkomen dat de lessen niet identiek zijn. De docent(e) past immers zijn/haar programma aan, aan het niveau van de groep maar ook iedere docent geeft zijn eigen draai of invulling hoe zij de lesstof overbrengen.
– Tijdens de lessen hoeft u geen bijzondere kleding/schoenen aan. Makkelijke dansschoenen zijn een pre in verband met het draaien.
– Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen tijdens de lessen .
– Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens, voor of na de door ons verzorgde lessen en/of feesten.
– Bij dansen is er lichamelijk contact aanwezig met andere personen. Wij hechten er waarde aan dat een ieder schoon en fris verzorgd op de lessen verschijnt.

Algemeen
– Wanneer een reservering gemaakt wordt via onze website of per mail voor speciale evenementen zoals bijvoorbeeld een bootcampdag wordt er op uw komst gerekend! Wanneer u niet komt opdagen op de dag zelf zonder afmelding 24 uur van te voren zijn wij genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen. Dit mede omdat docenten worden ingehuurd die betaald dienen te worden. Zonder afmelding kunnen de annuleringskosten 100% bedragen.